TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Ortak Lisansüstü Protokolle açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan 21 kredi karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve tez hazırlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında Yüksek lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ALES sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan yazılı veya sözlü değerlendirmede başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.
Program Profili
Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde Fen Bilgisi öğretmeni olarak Fen ve Teknoloji dersine girmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU
Bölüm Olanakları
Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji konularının uzmanlarının dışında fen eğitimi alanında uzmanlaşmış 2 Doç.Dr., 2 Yrd. Doç. Dr. görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
5Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
6Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
8Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
9Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
12Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
13Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
14Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
15Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
16Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
17Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
18Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
19Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme..
20Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
21Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
22Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
23Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
24Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
25Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
26Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİH.FBÖ201 GENEL BİYOLOJİ I Zorunlu 4 0 0 5
2 BİH.FBÖ202 GENEL BİYOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 5
3 BİH.FBÖ101 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
4 BİH.FBÖ102 GENEL FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
5 BİH.FBÖ105 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
6 BİH.FBÖ106 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 24 0 0 30
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBE603-14 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
2 FBE632 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FBE601-14 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
4 FBE614-14 FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ MÜFREDATA UYGUNLUĞUNUN İNCELEMESİ Zorunlu 3 0 0 6
5 FBE612-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
6 FBE616-14 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 6
7 FBE624-14 FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
8 FBE629-14 FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 6
9 FBE625-14 İNSAN, ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
10 FBE600T-16 TEZ DANIŞMALIĞI Zorunlu 0 1 0 30
11 FBE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 35 1 0 114
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBE622-14 ASTRONOMİ EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
2 FBE619-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FBE618-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
4 FBE613-14 FEN BİLİMLERİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
5 FBE627-14 FEN DENEYLERİ TASARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
6 FBE609-14 FEN EĞİTİMİNDE LABORATUVAR AKTİVİTELERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 FBE623-14 FEN EĞİTİMİNDE MEKAN DIŞI (OUTDOOR) UYGULAMALAR Zorunlu 3 0 0 6
8 FBE607-14 FEN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 6
9 FBE615-14 İSTATİSTİK TEKNİKLER VE VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
10 FBE608-14 PROJE TABANLI FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
11 FBE600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
12 FBE628-14 WEB DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 33 0 0 84
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00