TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksekokulumuz daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken 5467 sayılı Kanun uyarınca; Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, Ünye şehir merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta olup, Çakırtepe mevkiindedir. Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Bununla birlikte her türlü spor aktivitelerine haiz spor salonumuz bulunmaktadır. Kapalı alan içerisinde Dersilkler, 50 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Salonu, Yemekhane ve Kantin bulunmaktadır. Yönetim ve Organizasyon programına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından ek yerleştirmeyle 50 öğrenci alınması suretiyle program eğitim vermeye başlamıştır. Programda kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim-öğretim yapılarak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler 2. Yarıyıl ve 4. Yarıyıl sonlarında toplam 40 işgünü staj yaparak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadırlar. İnsan kaynakları mesleğinin uygulamasında, gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak öğrenim gören öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler verilmektedir.
Kazanılan Derece
Önlisans
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ODÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yönetim ve organizasyon (insan kaynakları) alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 40 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak,
Program Profili
İnsan kaynakları işyerlerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve verimli kullanmak için oluşturulmuş bölümün adıdır. Daha önceleri, personel bölümü olarak, devam takibi yani puantaj işlemi yaparak bordro hazırlayan bir görevi olan bu bölüm günümüzde faaliyet alanını genişleterek bu ismi almıştır. En genel anlamıyla insan kaynakları, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin genel adı ve işletmelerde aynı adla anılan birimdir. İşgücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar. İnsan kaynakları çalışanları, yasa gereği, iş arayan bireylerden hiçbir maddi talepte bulunamazlar. Günümüzde insan kaynaklarının işlevi aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 1.İşgücü planlaması 2.Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme) 3.İş değerleme 4.Ödüllendirme 5.Yetiştirme-Geliştirme 6.Endüstriyel ilişkiler 7.Koruma
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Programından mezun olan İNSAN KAYNAKLARI Elemanları, kamu ve özel sektörde meslek elemanı ünvanı ile çeşitli işlerde çalışabilirler. Öte yandan İnsan Kaynakları elemanı ya da yöneticisi, İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur, işletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür, işe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur, işletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır, işletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur, toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır, çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar. Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler. Kamuda ve özel sektörde Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır. Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler. Daha önceki yıllarda mezun olan öğrencilerle kurulan iletişim sonucunda, öğrencilerimizin çoğunlukla bankalarda, özel ve kamu hastahanelerinde, eğitim ve danışmanlık şirketlerinde istihdam olanakları bulabildikleri bilgilerine ulaşılmıştır. Bunun yanında DGS sınavı ile 4 yıllık lisans öğrenimine devam eden öğrencilerimizde mevcuttur. Ör: 2013 yılı itibariyle 14 öğrencinin (2'si 4 yıllık İKY lisans programı olmak üzere) dikey geçiş yaptığı bilgisine ulaşılmıştır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler. İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Kamu Yönetimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler İNSAN KAYNAKLARI MESLEK ELEMANI ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Sami Soysal Cad. No: 30 Çakırtepe Mevkii Ünye-ORDU Telefonu: 00 90 452 3241063 Faks: 00 90 452 3241065 e-posta: unyemyo@odu.edu.tr web: http://umyo.odu.edu.tr Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Ali ihsan ÇELEN Telefon: 00 90 452 3241063-3317 e-posta: alihsan34@gmail.com
Bölüm Olanakları
insan Kaynakları Önlisans Programı mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel ve Kamu Kuruluşlarının İnsan Kaynakları Birimleri Danışmanlık Firmaları Kariyer Planlama Şirketleri Sendikalar vb. Öncelikli olarak tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların başta insan kaynakları alanlarında olmak üzere orta kademe yönetici ve uzman eleman konumlarında çalışabilirler.

Program Çıktıları
1İnsan kaynakları yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir
2insan kaynakları yönetiminin temel fonsiyonlarına ait teorik ve uygulama bilgilerine sahiptir.
3Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir
4İnsan kaynakları yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
6Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10empati kurma yeteneğine sahiptir.
11dikey, yatay ve çapraz iletişime açıktır.
12Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
13Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15Değişime ve yeniliğe açıktır.
16İnisiyatif alabilir.
17yeniliklerin uygulanmasında öncü rol oynar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKY1232016775 AB İNSAN HAKLARI TEMEL FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
2 TİT1012009775 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
3 İKY1092009775 BİLGİSAYARA GİRİŞ I Zorunlu 2 0 0 2
4 İKY1072014775 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 İKY1012009775 GENEL İŞLETME Zorunlu 4 0 0 5
6 İKY1032014775 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 İKY1052009775 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
8 SEÇİKY101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
9 TDK1012009775 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI1012009775 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 0 0 25
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT1022009775 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR II Zorunlu 2 0 0 2
2 İKY1022009775 BİLGİSAYARA GİRİŞ II Zorunlu 2 0 0 2
3 İKY1102014775 ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞ. Zorunlu 3 0 0 3
4 İKY1242016775 İLETİŞİM VE DAVRANIŞSAL YETERLİLİK Zorunlu 2 0 0 2
5 İKY1082009775 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 2 0 0 3
6 İKY1062014775 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 SEÇİKY102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
8 TDK1022009775 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI1042016775 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 3
10 İKY1042014775 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 21 0 0 23
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKY2352016775 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
2 İKY2112009775 EĞİTİM GEL. VE KARİYER YÖN. Zorunlu 2 0 0 3
3 İKY2132009775 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 2
4 İKY2332016775 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 1 0 6
5 İKY2032009775 İŞ VE SOS. GÜV. HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
6 İKY2372016775 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
7 SEÇİKY201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 0
Toplam 14 2 0 22
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKY2362016775 ALAN PROJE ÇALIŞMASI Zorunlu 3 0 0 3
2 İKY2342016775 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 1 0 4
3 İKY2042014775 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
4 SEÇİKY202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 0
5 İKY2402016775 STAJ (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 0 8
6 İKY2382016775 STRATEJİK İKY Zorunlu 3 1 0 4
7 İKY2122009775 TAKIM ÇALIŞMASI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 2 0 24
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00