Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YÖKA2ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk Dönemi ve sonrasında Türkiye'nin iç ve dış meselelerinin neler olduğu ve bunların çözüm yollarını, dünyada yaşanan her türlü insani, siyasi, sosyal, kültürel iktisadi vb. alanlarda meydana gelen olay olgu ve kavramlar ile ilişkili olarak değerlendirilmesini ve benimsenmesini sağlamak. Bu olayları ve olguları değerlendirirken Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin esası ve amaçları modern demokratik, laik bir hukuk devleti olarak Türkiye'nin doğuşu ve gelişimi açısından öneminin kavratılması. Türk Gençliğine; 1) Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk' ün düşünce ve görüşleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. 2) Türkiye Cumhuriyeti' ne, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Atatürk' ün düşünce ve görüşlerine yönelik iç ve dış tehlike ve tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. 3) Türk Gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk' ün düşünce ve görüşleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda birleştirmek. 4) Türk Gençliğini, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlayabilirler.
2Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanabilirler.
3Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olabilirler.
4Bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanabilirler.
5Yeni durum ve gelişmelere uyum sağlamak, yeni fikirler üretmek, problem çözmek, karar vermek, evrensel değerlerin sentezini, ulusal değerleri ve diğer ülkelerin kültür ve geleneklerini anlama becerisini kazandırmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması, II. TBMM'nin Açılması, Siyasi alanda yapılan inkılâplar, Ankara'nın Başkent Oluşu, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Musul Meselesi, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı Girişimi, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı, Demokrat Parti, Hukuk alanında yapılan İnkılâplar, Medeni Kanunun Kabulü, Kadınların Siyasi Hakları (Türk Ceza, Ticaret, Usul , Borsa, İcra İflas Kanunları). Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Üniversite reformu, Güzel Sanatlar Alanında Gelişmeler) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Takvim, Saat ve Ölçü Sistemlerinin Değiştirilmesi, Hafta Sonu Tatili) Ekonomi alanında Gelişmeler (Misak-ı İktisadi Kanunu, Toprak Reforrmu, Tarım, Ticaret, Sanayii, Kapitülasyonlar, Kabotaj, Bankacılık, Madencilik, Enerji, Bayındırlık, Ulaşım, Haberleşme, Sağlık ve Savunma Alanında Gelişmeler) Devletçi Ekonomi Modeli, I. ve İkinci Beş yıllık Kalkınma Planları, Atatürk Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası (1923-1932 Döneminde Türk dış politikası, Türk- Yunan- İngiliz,- Fransız- Sovyetler Birliği- İtalya-ABD İlişkileri) 1932-1939 Türk Dış Politikası (Nüfus Mübadelesi, Yabancı Okullar Meselesi, Milletler Cemiyetine Giriş, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Meselesi), Atatürk'ün Vefatı. Atatürk Türkiye'de İç ve Dış Gelişmeler, II. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları, Savaş sırasında Türk Politikası (Türk -Alman-İngiliz-Fransız-ABD- Sovyet İlişkileri), II. Dünya Savaşı Sonrası, Soğuk Savaş ve sonrasında Türk Dış Politikası, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Topluluğu, Nato'nun Kuruluşu, İslam Ülkeleriyle İlişkiler, Atatürk Sonrası İç Gelişmeler, Demokrasiye Geçiş (Demokrat Parti Dönemi, 1960- 2000 Yılları Arası Türkiye (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül Darbeleri ve Demokrasi) Türk Devrimlerinin Temel Atatürk İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, ve İnkılâpçılık ) ve Bütünleyici İlkeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı
2Lozan Barışı, II. TBMM'nin açılması
3Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar), Ankara'nın Başkent Oluşu, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması.
4Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Musul Meselesi, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı Girişimi, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı, Demokrat Parti
5Hukuk alanında yapılan İnkılâplar, Medeni Kanunun Kabulü, Kadınların Siyasi Haklarının Verilmesi, (Türk Ceza, Ticaret, Usul , Borsa, İcra İflas Kanunları),
6Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
7Harf İnkılabı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Üniversite reformu, Güzel Sanatlar Alanında Gelişmeler)
8Ara Sınav
9Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Takvim, Saat ve Ölçü Sistemlerinin Değiştirilmesi, Hafta Sonu Tatili)
10Ekonomi alanında Gelişmeler (Misak-ı İktisadi Kanunu, Toprak Reforrmu, Tarım, Ticaret, Sanayii, Kapitülasyonlar, Kabotaj, Bankacılık, Madencilik, Enerji, Bayındırlık, Ulaşım, Haberleşme, Sağlık ve Savunma Alanında Gelişmeler) Devletçi Ekonomi Modeli, I. ve İkinci Beş yıllık Kalkınma Planları,
11Atatürk Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası (1923-1932 Döneminde Türk dış politikası, Türk- Yunan- İngiliz,- Fransız- Sovyetler Birliği- İtalya-ABD İlişkileri)
121932-1939 Türk Dış Politikası (Nüfus Mübadelesi, Yabancı Okullar Meselesi, Milletler Cemiyetine Giriş, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Meselesi),
13Atatürk'ün Vefatı. Atatürk sonrası Türkiye'de İç ve Dış Gelişmeler, II. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları, Savaş sırasında Türk Politikası (Türk -Alman-İngiliz-Fransız-ABD- Sovyet İlişkileri), II. Dünya Savaşı Sonrası, Soğuk Savaş ve sonrasında Türk Dış Politikası, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Avrupa Topluluğu, Nato'nun Kuruluşu, İslam Ülkeleriyle İlişkiler, Atatürk Sonrası İç Gelişmeler,
14Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti Dönemi, 1960- 2000 Yılları Arası Türkiye Türk Devrimlerinin Temel Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,
15Türk Devrimlerinin Temel Atatürk İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, ve İnkılâpçılık ) ve Bütünleyici İlkeler.
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990. 3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, 8. Baskı. Ankara, 2008. 4. Atatürk Yolu, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 1987. 5. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2729 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1690 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II. Ed. Cezmi Eraslan. 6. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II. Ed. Cezmi Eraslan. 7.Ergin Ayan Mütârekeden Mücadeleye, Ankara 2010. 8.Mustafa Büyük, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Notları, Ordu 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Alan Çalışması14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ155555                        
ÖÇ255555                        
ÖÇ355555                        
ÖÇ444444                        
ÖÇ544444                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00