TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.09.2005 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.03-2182 /21214 sayılı yazısı ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı açılmıştır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Progamına, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı ünvanı, Dokrora derecesi.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitemiz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen ölçütler uygulanmaktadır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üniversitemiz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen ölçütler uygulanmaktadır
Program Profili
Açılması önerilen Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı programı balıkçılık kaynaklarının araştırılması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik yüksek mühendisler yetiştirir ve araştırmalar yapar. Ana araştırma faaliyetleri, balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, su ürünleri işleme ve değerlendirme, sucul toksikoloji, moleküler biyoloji, oşinografi, deniz kirliliği, deniz ekolojisi, balık hastalıkları konularını kapsamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, deniz taşımacılığı ve su ürünleri sektörlerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı'na ait merkez ve taşra teşkilatlarında, Çevre Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı teşkilatlarda çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak ve diğer kurumlarda çalışmaktadır
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı bitiren öğrenciler doktora sonrası çalışmalar yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ordu Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 almak şartıyla geçme notu 75 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alınır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci Doktora diploması almaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
Programda doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ ne göre belirlenmektedir. Buna göre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az 24 ulusal kredi, en az sekiz adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise 270 AKTS krediden az olmamak koşuluyla toplamda en az 45 kredi, en az 15 adet ders, iki seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması gibi çalışmaların ulusal kredisi yoktur. Bu dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Fatsa/Ordu Telefonu: +90 452 4235053 Faks: +90 452 4239953 e-posta: balikcilik@odu.edu.tr web: http://fdbf.odu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde oluşturulan uygulama, balıkçılık biyolojisi, ekoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler genetik, işleme, av araçları ve donatımı, su altı dalış laboratuarlarının alt yapıları eğitim ve araştırma için oldukça iyi düzeydedir.

Program Çıktıları
1 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde düşünme, araştırma, geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanı ile ilgili yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
3Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme
4 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
5 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
6Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanı ile ilgili eğitimini, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
8Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilme bakımından üst düzey beceriler kazanmış olma.
9Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bilim Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10Bilim alanı ile ilgili konularda özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
12Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT730 AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ LESEPSİYEN CANLILAR Zorunlu 3 0 0 6
2 FBT713 AKUAKÜLTÜRDE CANLI YEM ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 6
3 FBT721-18 AKUAKÜLTÜRDE KAPALI DEVRE SİSTEMLER VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 0
4 FBT722-18 ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
5 FBT706 AV FİLOSU ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 FBT728 AVCILIKTA BALIK DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 2 0 6
7 FBT701 BALIK AVCILIĞINDA TUZAKLAR Zorunlu 2 1 0 6
8 FBT709 BALIK GENETİĞİNDE BİYOİNFORMATİK Zorunlu 3 0 0 6
9 FBT704 BALIK STOKLARINDA ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
10 FBT723-18 BALIK YEMLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
11 FBT716 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KROMOZOM MANİPÜLASYONLARI Zorunlu 2 1 0 6
12 FBT732 BALIKÇILIK EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
13 FBT733 BALIKÇILIKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
14 FBT712 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF TÜRLERİN KÜLTÜRÜ Zorunlu 3 0 0 6
15 FBT735 FONKSİYONEL GIDA OLARAK SU ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 2 0 6
16 FBT737-18 KARADENİZ'DEKİ DECAPODA TÜRLERİ VE EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
17 FBT738-18 KARADENİZ'DEKİ GOBİİDAE TÜRLERİ VE EKOLOJİSİ Zorunlu 0 0 0 0
18 FBT707 STOK YÖNETİMİ UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
19 FBT724-18 SÜS BALIKLARININ BİYOLOJİSİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 46 13 0 72
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT726 ALG SİSTEMATİĞİNDE MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 FBT708 BALIK GENETİĞİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
3 FBT702 DEMARSAL BALIK STOKLARININ TESPİTİ Zorunlu 2 2 0 6
4 FBT719 DENİZEL ZOOCOĞRAFYA Zorunlu 3 0 0 6
5 FBT729 EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK Zorunlu 2 2 0 6
6 FBT705 KABUKLULAR, EKLEMBACAKLILAR VE AVLANMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 FBT717 MERSİN BALIKLARI VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 3 0 0 6
8 FBT711 POPÜLASYON GENETİĞİNİN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 6
9 FBT734 SU ÜRÜNLERİ ATIKLARI İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
10 FBT720 SUCUL BÖCEKLERİN BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
11 FBT724 SÜS BALIKLARININ BİYOLOJİSİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 29 6 0 66
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT700S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 32
2 FBT700T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 80
3 FBT700-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 80
Toplam 8 1 0 192
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00