TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ordu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Hemşirelik Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması verilir ve mezunlar Bilim Uzmanı unvanı kazanırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin, daha önce başka bir üniversite veya enstitüden eşdeğer programda almış olduğu derslerin kredisine sayılması hususu ODÜ Lisansüstü Yönetmeliğince belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
a) En az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir seminer hazırlayıp sunmak, d) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili
Hemşirelik Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile etkin iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşireler yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, Sağlık Yüksekokulları, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, YDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puandır. Yarıyıl sınav notu yüksek lisans programlarında en az 60 puan olması gerekir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Adresi : Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 ORDU /TURKEY Telefonu : +90 452 2345010-5530-6120 E-Posta : nerbil@odu.edu.tr , nulufererbil@gmail.com
Bölüm Olanakları
Hemşirelik Anabilim Yüksek Lisans programı 1 Profesör, 1 Doçent, 2 yardımcı doçent öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Programımızdaki, öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir. Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, Hemşirelik Bölümü ve üniversitemizin alt yapı ve laboratuar imkanlarıyla yürütülmektedir. Hemşirelik beceri laboratuarında hemşirelik uygulamalarına imkan veren maket, araç ve gereçlerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, hemşirelik yüksek lisans programı öğrencilerimiz, uygulama ve araştırma faaliyetlerini Ordu ilindeki kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirmektedirler.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2Hemşirelik alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4Hemşirelik alanına yönelik yapılan çalışmalarda istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6Hemşirelik alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
7Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
8Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
9Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
10Deneysel araştırmalar yapar.
11Hemşirelik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
12Hemşirelik alanı ile ilgili konularda çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
13Hemşirelik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
14Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
15Hemşirelik alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
16Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
17Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
18Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve hemşirelik alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
19Hemşirelik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
20Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
21Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
22Hemşirelik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
23Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
24Hemşirelik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
25Hemşirelik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
26Hemşirelik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
27Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
28Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425262728
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM617175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
2 HEM619175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI- I Zorunlu 1 4 0 5
3 HEM605175402 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
4 HEM603175402 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 3 0 0 5
5 HEM601175402 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 3 0 0 5
6 HEM631175402 KORUYUCU RUH SAĞLIĞI UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
7 HEM621175402 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 HEM623175402 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
9 HEM629175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
10 HEM697175402 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 30
11 HEM695175402 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
12 HEM607175402 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 31 13 0 110
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HEM604175402 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 HEM602175402 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
3 HEM614175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 5
4 HEM616175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
5 HEM618175402 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
6 HEM620175402 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
7 HEM626175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 5
8 HEM628175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KLİNİK UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
9 HEM600175402 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 18 12 0 65
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00