TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TARLA BİTKİLERİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ordu Ziraat Fakültesi, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun ve buna bağlı olarak 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’na, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak, 2002 yılında öğrenci alımına başlanmıştır. Ordu Ziraat Fakültesi 5467 Sayılı Kanunun EK 69. Maddesi gereğince, 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, yeni kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda; Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri ve Çayır-Mera ve Yem Bitkileri olmak üzere 3 Bilim Dalı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarla Bitkileri alanında Yüksek Lisans Diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olmak 2 - Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) yeterli puanı (en az 55) almış olmak 3 - Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde, bir adayın başarı notu ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavı notunun %20’si ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının %10’u alınarak belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış 2. Üniversitemiz lisansüstü programlarına öğrenci kabul şartlarını sağlamış olan öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu durumda, öğrencilerin bir başka lisansüstü programında aldığı derslerin hangilerinin asgari ders yüküne eşdeğer sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda öğrenciler, danışman önerisi de dikkate alınarak, ilgili anabilim dalından veya farklı bir anabilim dalından yüksek lisans dersleri alabilirler. Tarla Bitkileri alanında Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için (Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. En az 24 kredilik 8 tane dersi alarak CC veya daha yukarısı bir notla geçmiş olmak, 2. Seminer dersini almış ve başarıyla sunmuş olmak, 3. Bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunmak ve tez yazım kurallarına uygun olarak yazarak ilgili Enstitüye basılı halde teslim etmiş olmak.
Program Profili
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda, tarla bitkileri temel alanları olan Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri konularında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programının temel amacı; öğrencilere tarla bitkileri alanında yeterli ileri düzeyde teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmak ve bağımsız veya ekip çalışması içinde bilimsel araştırma yürütebilme yeteneklerini geliştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’ndan mezun olan Ziraat Yüksek Mühendisleri öncelikli olarak Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım İl Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde görev alabilmektedirler. Ayrıca tarıma dayalı sanayi sektörü (yağ, un, şeker ve yem fabrikaları) ile Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kurumlarda, Üniversitelerde ve Belediyelerin çeşitli birimlerinde görev yapabilirler. Bunların yanı sıra doğa koruma ve çevre yönetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum örgütlerinde planlaması ve uygulayıcı olarak etkin görevler üstlenebilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarına yönelik olarak tarla bitkileri ıslahı, üretimi ve tohumculuğu ile tarımsal mücadele alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslar arası şirketlerde görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 ve ders geçme notunun ise en az 65 olması zorunludur. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sunumu ve savunmasını yapmak durumundadır. Yüksek lisans tez sunumu izleyicilere açıktır, ancak tez savunmasına sadece jüri üyeleri katılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerden Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 24 kredi (60 AKTS) karşılığı en az 8 ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminerini başarıyla veren ve yükse lisans tez savunmasından başarılı olan öğrenciler Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Diploması alarak ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefon: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: tarla@odu.edu.tr Web: http://ziraat.odu.edu.tr/bolumler/tarla Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ş. Metin KARA Telefon: 00 90 452 2345010–1427 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: smkara58@hotmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Telefon: : 00 90 452 2345010–1424 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: ozbay_dede@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda öncelikli olarak tarla bitkileri alanında nitelikli elemanlar yetiştirilmesi için eğitim-öğretim faaliyetleri ile Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkilerinin tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda 2 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere tam zamanlı 6 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalı’nda tahıllar, yemeklik dane baklagiller ve endüstri bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, çayır-mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tarla bitkileri ekolojisi ve fizyolojisi ile tohumluk üretim ve teknolojisi konularında araştırmalar yürütülmektedir. Mevcut bitki analiz laboratuarına ilaveten 2 adet laboratuar, 1 adet sera inşaatı devam etmekte olup, gelecek yıldan itibaren kullanılmak üzere denemeler için uygulama arazisi tahsis edilmiştir

Program Çıktıları
1Programı tamamlayan öğrenciler; Alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip olur ve bunu bilimsel araştırma ve bitkisel üretim ortamlarında başarıyla kullanır.
2Alanı ile ilgili olarak üretim planlaması yapma, üretimdeki sorunları tanımlama ve çözümler geliştirme becerisi kazanır
3Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde ve üreticilere aktarımında etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
4Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve kullanır.
5Branşı ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
6Farklı disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAB619 BİTKİ ANALİZ VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
2 TAB609 BİTKİSEL ÜRETİM SİSTEMLERİ VE EKİM NÖBETİ Zorunlu 3 0 0 6
3 TAB607 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 TAB618 KEYF BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
5 TAB637 SİLAJLIK ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SİLAJ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 TAB633 TAHILLARDA ÇEŞİT KAVRAMI VE AYIRIMI Zorunlu 3 0 0 6
7 TAB646 TARIMSAL PROJELERİN TASARIMI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
8 TAB625 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
9 TAB624 TARLA BİTKİLERİ İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
10 TAB621 TARLA BİTKİLERİ VERİMLİLİK FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
11 TAB622 TARLA BİTKİLERİNDE MELEZLEME TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
12 TAB611 TARLA BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIM Zorunlu 3 0 0 6
13 TAB604 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
14 TAB600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
15 TAB616 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
16 TAB639 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 3 0 0 6
17 TAB603 TOHUMLUK TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
18 TAB636 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 6
19 TAB600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
20 TAB600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 6
21 TAB617 YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
22 TAB612 YEM BİTKİLERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
23 TAB602 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 75 3 0 186
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TAB641 AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 3 0 0 6
2 TAB635 BAHARAT BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
3 TAB613-10 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ ÖZEL ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
4 TAB606 BAKLAGİLLERDE BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Zorunlu 3 0 0 6
5 TAB628 BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
6 TAB634 BİTKİ ISLAHININ GENETİK TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 TAB610 ÇAYIR MERA VEJETASYONUNDA KANTİTATİF ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
8 TAB620 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
9 TAB608 MERA ISLAHI VE AMENAJMANI Zorunlu 3 0 0 6
10 TAB614 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
11 TAB615-10 ORGANİK TARIM Zorunlu 3 0 0 6
12 TAB600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
13 TAB627 SERİN İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
14 TAB601 SICAK İKLİM TAHILLARI ÖZEL YETİŞTİRİCİLİK VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
15 TAB643 SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 3 0 0 6
16 TAB626 TARLA BİTKİLERİNDE HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Zorunlu 3 0 0 6
17 TAB640 TÜRKİYE'NİN TIBBİ VE AROMATİK ÖZELLİKTEKİ ENDEMİK BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
18 TAB632 YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ Zorunlu 3 0 0 6
19 TAB638 YEŞİL ALAN TESİSİ VE BAKIMI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 54 0 0 126
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00