TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.09.2005 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.03-2182 /21214 sayılı yazısı ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı açılmıştır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı ünvanı, Yüksek Lisans derecesi.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Deniz Bilimleri Fakültelerinin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü; Su Ürünleri Fakültesi; Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ve Kimya Bölümleri; Ziraat Fakültelerinin Su Ürünleri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri; Mühendislik Fakültelerinin Gıda ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden Lisans Diplomalarına sahip olmak 2. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sayısaldan en az 55 puan almış olmak Yüksek lisans programına, yazılı sınav yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Yazılı sınav notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i ve yazılı sınav notunun %20’inin ve varsa yabancı dil puanının %10’unun (yabancı dil puanı yoksa “0” kabul edilir) toplamıdır. Adayların bilimsel başarı notunun en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yüksek lisans derecesine sahip olabilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; • Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçerek seminerini ve tezini tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesi alabilir. • Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. • Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9’uncu maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. • Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanır; ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puan, yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan olması gerekir. • Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden kayıt yaptırır. Başarısız olunan dersin açılmaması, programdan kaldırılmış olması ve benzeri durumlarda danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir. Öğrenci, kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplam en az krediyi o programda tamamlamak zorundadır. • Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. • Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. • Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü Tez Yazım Yönergesi kurallarına uygun biçimde yazmak, ciltlenmemiş şekilde enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. • Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içinde başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/ana sanat dalı tarafından tarihi en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı/sanat uygulaması, Enstitü Yönetim Kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, akademik yönden dengi ya da üstünde olan izleyicilere açıktır ve en çok 90 dakika sürelidir. • Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte, tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci ret gerekçesine göre 3 ay içerisinde gereğini yaparak çalışmalarına devam eder. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. • Tezlerin enstitüye ilk teslim edilen orijinal bir nüshası, enstitü arşivinde saklanır.
Program Profili
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, balıkçılık kaynaklarının araştırılması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik yüksek mühendisler yetiştirir ve araştırmalar yapar. Ana araştırma faaliyetleri, balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, su ürünleri işleme ve değerlendirme, sucul toksikoloji, moleküler biyoloji, oşinografi, deniz kirliliği, deniz ekolojisi, balık hastalıkları konularını kapsamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, su ürünlerinin yetiştiriciliğini, avcılığını, işlemesini, pazarlamasını yapan işletmelerde, balıkçılık sektöründe kullanılan alet, edevat ve ekipmanların üretimini yapan firmalarda, ağ fabrikalarında, bot ve balıkçı teknesi imal eden tersanelerde çalışabilmekte, bunların yanı sıra kendi işini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedir. Yüksek lisans eğitimleri sonrasında Doktora eğitimlerini de tamamlayan öğrenciler çalışma alanlarına yönelik akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan tezini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenciler BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ yüksek lisans unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Fatsa/Ordu Telefonu: +90 452 4235053 Faks: +90 452 4239953 e-posta: balikcilik@odu.edu.tr web: http://fdbf.odu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde oluşturulan uygulama, balıkçılık biyolojisi, ekoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler genetik, işleme, av araçları ve donatımı, su altı dalış laboratuarlarının alt yapıları eğitim ve araştırma için oldukça iyi düzeydedir. Eksikliği duyulan bazı alt yapı eksikliklerinin tamamlanması içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Anabilim dalında 1 tam zamanlı profesör, 9 yardımcı doçent, 6 (33. md.) Araştırma Görevlisi, 1 ÖYP’li Araştırma Görevlisi, 2 Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile üniversitemiz adına yurtdışında yüksek lisans eğitimi alan Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 19 bilimsel kadro tarafından eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye derinlemesine ulaşabilme, değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahiptir
2Bağımsız çalışmaya olduğu kadar grup çalışmasına da yatkındır,
3Mesleki konularda öncülük ve önderlik yapabilirler, alanında yönetici ve temel araştırıcı olarak görev alabilir, disiplinler arası takımlarda çalışabilirler.
4Elde ettiği sonuç ve bilgileri literatür ile karşılaştırır ve yorumlar
5Elde ettiği sonuçları ve bilgileri, bilimsel topluluk önünde açıkça ve ikna edici bir şeklide anlatabilir,
6Mesleğinin temel kavramlarını bilir, topluma karşı mesleki sorumluluk taşıyarak, mesleğini çevreyi koruma bilinci ile uygulayabilme bilgi becerisine sahiptir
7Bilime yenilik getirebilme veya bir bilimsel yöntemi geliştirme becerisi kazanır
8Yeni bilimsel çalışmalar için amaç ve hedefler belirleyebilir ve bunları uygular
9Mesleği ile ilgili laboratuvarlarda modern analiz tekniklerini kullanabilme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme bilgi ve becerilerine sahip olurlar
10Kaynakların yönetiminde hedef ve stratejilerini belirleyerek sürdürülebilir kullanımı ve yönetim planlarının hazırlanmasında etkin rol oynar
11 Deneysel çalışma, tasarlama, yürütme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine sahip olur
12Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bilim alanı ile ilgili tüm becerilere sahip olur

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİH.BTB42820122510 AKUATİK EKOSİSTEMLER VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 BİH.BTB43220122510 BALIKÇILIK MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
3 BİH.BTB1092010251 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 BİH.BTB13020122510 BALIKÇILIK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 BİH.BTB4052010251 BALIKÇILIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 0 0 15
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT645 AKTİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİK Zorunlu 2 2 0 6
2 FBT679 AKUATİK CANLILARDA SİTOGENETİK VE KARYOTİP Zorunlu 2 2 0 6
3 FBT672 AKVARYUM BALIK HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
4 FBT652 ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK ETİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
5 FBT609 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 6
6 FBT621 BALIK BİYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METOTLARI Zorunlu 2 2 0 6
7 FBT695 BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN SEYİR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
8 FBT610 BALIKÇI ORGANİZASYONLARI VE BALIKÇILIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
9 FBT606-13 BALIKÇILIK POPULASYON PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Zorunlu 3 0 0 6
10 FBT603-16 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR Zorunlu 3 0 0 6
11 FBT605 BALIKLARDA GÖÇ VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ Zorunlu 3 0 0 6
12 FBT668 BALIKLARDA KROMOZON İNCELEME TEKNİKLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 6
13 FBT661-09 BALIKLARDA YAŞ BELİRLEME METODLARI Zorunlu 3 0 0 0
14 FBT658-13 BENTİK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
15 FBT681-14 BİYOMALZEMELER VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
16 FBT674 DENİZ AKVARYUMLARI Zorunlu 2 2 0 6
17 FBT612-16 DENİZ ÜZERİNDE KURULAN RÜZGAR TÜRBİNLERİ Zorunlu 3 0 0 6
18 FBT684-15 DENİZCİLİKTE MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
19 FBT685-15 DENİZEL FİTOPLANKTONLAR VE EKOLOJİK ÖNEMİ Zorunlu 2 2 0 6
20 FBT626-13 DENİZEL ZARARLI MİKROPLANKTONİK TÜRLER Zorunlu 3 0 0 6
21 FBT643 DNA MARKIR TEKNOLOJİSİ: BALIKÇILIK VE AKUAKÜLTÜR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
22 FBT646-13 GIRGIR BALIKÇILIĞI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
23 FBT686-15 İKLİM-DENİZEL PROSESLER VE DENİZEL POPULASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Zorunlu 2 2 0 6
24 FBT657-13 İLERİ DALIŞ TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
25 FBT669 İLERİ DENİZ EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
26 FBT637 KARİDES VE MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
27 FBT642-13 KIYI BALIKÇILIĞI AVLAMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
28 FBT673 KOİ VE JAPON BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 6
29 FBT680-14 NANOTEKNOLOJİNİN TEMEL ESASLARI VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
30 FBT602 PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİK Zorunlu 2 2 0 6
31 FBT670 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PRZ) VE BALIKÇILIK UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
32 FBT615 SALMONİD YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
33 FBT683-14 SU ÜRÜNLERİNDE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
34 FBT608 SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL YAPI VE POLİTİKALAR Zorunlu 3 0 0 6
35 FBT666 SUCUL BÖCEKLERİN SİSTEMATİĞİ VE PREPARASYONU Zorunlu 2 2 0 6
36 FBT677-13 SUCUL ORTAMLARDA AĞIR METAL BİRİKİMİ Zorunlu 2 2 0 6
37 FBT678-13 SUCUL ORTAMLARDA AĞIR METAL BİYOREMEDİASYONU Zorunlu 2 2 0 6
38 FBT676-13 SUCUL ORTAMLARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
39 FBT675-13 TATLI SU BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
40 FBT691 TAZE SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL Zorunlu 2 2 0 6
41 FBT640 TÜRKİYE BALIKÇILIĞININ SEKTÖREL GELİŞİMİ VE AB ENTEGRASYONU Zorunlu 3 0 0 6
42 FBT604 TÜRKİYE DALYANLARI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 6
43 FBT619-13 TÜRKİYE DENİZ VE İÇ SU BALIKLARI TAKSONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
44 FBT696 ULUSLARARASI DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 6
45 FBT601 UZATMA AĞLARI YAPIM TEKNİĞİ VE KULLANIM STRATEJİLERİ Zorunlu 2 2 0 6
46 FBT654-13 YAPAY HABİTATLAR VE BALIKÇILIĞA ETKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
47 FBT682-14 YENİLEBİLİR FİLMLER/KAPLAMALAR VE SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 123 36 0 276
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT625 AKUAKÜLTÜRDE MİKROALGLER Zorunlu 2 2 0 6
2 FBT667 AKUATİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FBT630 ALABALIK VE SALMON HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 6
4 FBT620 BAKTERİYEL VE VİRAL BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 6
5 FBT671 BALIK EMBRİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
6 FBT632 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AĞ KAFES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 FBT659-13 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
8 FBT611 BALIKÇILIK VE KIYI EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
9 FBT644 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 3 0 0 6
10 FBT614-16 BALIKÇILIKTA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 6
11 FBT613-16 BALIKÇILIKTA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
12 FBT624-16 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 6
13 FBT628-16 DENİZ JEOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 6
14 FBT687 DENİZ JEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
15 FBT618-16 DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK ÖRGÜTLERİ Zorunlu 2 2 0 6
16 FBT698 DENİZCİLİKTE EMNİYET VE KALİTE SİSTEMİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
17 FBT689 DENİZEL ÇEVREDE MODELLEME Zorunlu 2 2 0 6
18 FBT688 GİRİŞİMCİLİK STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
19 FBT694 KIYILMIŞ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
20 FBT697 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
21 FBT649 NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER VE KORUMA STATÜLERİ Zorunlu 3 0 0 6
22 FBT661 ORKİNOS BALIKÇILIĞI Zorunlu 3 0 0 6
23 FBT656 ORTASU TROL BALIKÇILIĞI VE TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
24 FBT617-16 OŞİNOGRAFİK VERİLERİN ANALİZİ VE GÖSTERİMİ Zorunlu 2 2 0 6
25 FBT607-13 PARAKETA İLE AVCILIK Zorunlu 3 0 0 6
26 FBT602 PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİK Zorunlu 2 2 0 6
27 FBT600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
28 FBT635 SU ÜRÜNLERİ LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 6
29 FBT623 SUCUL BİRİNCİL ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 6
30 FBT665 SUCUL MAKROİNVERTEBRATLAR Zorunlu 3 0 0 6
31 FBT692 SURİMİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
32 FBT690 TÜRKİYE DENİZLERİ OŞİNOGRAFİSİ Zorunlu 2 2 0 6
33 FBT616 YASSI BALIKLAR VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
34 FBT636 YEM VE BALIK ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 84 30 0 216
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBT600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
2 FBT600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 8 1 0 60
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00