TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - PEYZAJ MİMARLIĞI - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2014 Güz Yarıyılı
Kazanılan Derece
Peyzaj Yüksek Mimarı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Peyzaj Mimarlığı Lisans mezunu olmak ve Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği başvuru koşullarını taşıyor olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programına, sadece Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı mezunları başvurabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 24 kredilik 8 tane dersi alarak CC veya daha yukarısı bir notla geçmiş olmak, seminer dersini almış ve başarıyla sunmuş olmak, bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamış, sunmuş ve tez jürisi değerlendirmesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü gereklilikleri doğrultusunda başarılı olmuş olmak.
Program Profili
Doğaya ve doğal dengenin korunmasına duyarlı, toplumsal gereksinimlere saygılı, peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi gibi Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin farklı alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş, dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen, yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış, bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş Peyzaj Yüksek Mimarları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve cevre düzenleme birimleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri, Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Mudurlugu, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları vb., Yapısal ve Bitkisel Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler ile Şirketleri Turizm -Yapı Kooperatifleri Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları Rekreasyon Tesisleri. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde Yüksek Lisans ya da Doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YDS sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 ve ders geçme notunun ise en az 65 olması zorunludur. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sunumu ve savunmasını yapmak durumundadır. Yüksek lisans tez sunumu izleyicilere açıktır, ancak tez savunmasına sadece jüri üyeleri katılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerden Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 24 kredi (60 AKTS) karşılığı en az 8 ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminerini başarıyla veren ve yükse lisans tez savunmasından başarılı olan öğrenciler Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Diploması alarak Peyzaj Yüksek Mimarı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Adresi: Ordu Üniversitesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 52200/ORDU. Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ömer ATABEYOĞLU
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar; 1 derslik, 1 çizim stüdyosu, 1 bilgisayar laboratuvarı, sergi alanı ve uygulama bahçesidir.

Program Çıktıları
1Çalışma alanları ile ilgili yasa ve yönetmeliklere hakim olmak, yapıyla ve uygulamayla ilgili yasaların öngördüğü tasarım fırsatları, standartlar ve sınırlamalar konusunda bilgi sahibi olma.
2Plan ve projelerin çevresel etkilerini değerlendirebilme
3Peyzaj Mimarlığı meslek alanı ile ilgili konularda detaylı bilgi sahibi olmak
4Komşu meslek disiplinlerinin çalışma konuları ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bağlantılı konular hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
5Bilimsel çalışmalarda kullanılan analiz ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olma
6Bilimsel çalışma hazırlama, araştırma yapma, veri toplama ve kaynak tarama konularında yeterlilik kazanma
7Peyzaj mimarlığı ile ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek, doğal ve kültürel ilkelerin planlama ve tasarımda kullanılmasında teknolojik olanaklardan yararlanabilme
8İnsan ve peyzaj etkileşimi ile ilgili çeşitli ölçeklerdeki karmaşık konuları ve sorunları tanımlayabilme
9Uygun teknoloji ve analitik teknikleri kullanarak tanımlanan konu ve sorunlar için gerekli bilgiyi toplayabilme ve analiz edebilme
10Tanımlanan konu ve sorunlara alternatif tasarım/planlama çözümleri geliştirebilme
11Fikirlerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü ya da grafik araçlar yardımıyla anlatabilme ve uygun teknolojik araçları kullanabilme,
12Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği
13Tasarım, planlama ve uygulama çalışmalarında bireysel ve ekip çalışmalarına görev alma ve sorumluluk bilincine sahip olma
14Sorgulayıcı ve araştırıcı bir peyzaj mimarı olarak, hayat boyu öğrenmeye yönelik mesleki gelişim içerisinde olma
15İnterdisipliner çalışmalarda bulunabilecek yönetim, etkileşim ve kavrayış yeteneklerine sahip olma
16Sosyal iletişim ve hitap yeteneğine sahip olma
17Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
18Doğal yapıyı (toprak, iklim, hidroloji, fauna, flora) tanıyabilme ve planlama/ tasarım için sunduğu fırsat ve sınırları belirleyebilme
19Kültürel alt yapının gerekliliğinin bilincine sahip olmak
20Kırsal ve kentsel peyzajın ekolojik, estetik ve fonksiyonel ilkeler doğrultusunda planlanması, tasarlanması ve yönetimi konusunda ileri düzey bilgileri edinme ve kullanabilme yetisine sahip olma
21Doğal ve kültürel peyzajlara ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama
22Doğal, kültürel ve sosyal çevre değerlerini kavrama; çevre ve doğa koruma konularında sürdürebilirlik temelinde çözümler üretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PM611-14 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 PM607-14 EKOLOJİK PLANLAMADA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
3 PM603-14 ENGELLİLER İÇİN TASARIM Zorunlu 3 0 0 6
4 PM612-14 PEYZAJ MİMARLIĞINDA ÇED UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
5 PM604-14 PEYZAJ TASARIMINDA SU ÖĞESİ VE KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
6 PM600T-16 TEZ DANIŞMALIĞI Zorunlu 0 1 0 30
7 PM606-14 TURİZM VE REKREASYON PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 6
8 PM600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 26 1 0 96
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PM602-14 EĞİTİM KURUMLARINDA PEYZAJ TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
2 PM614-14 KARAYOLLARINDA PEYZAJ PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
3 PM608-14 PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
4 PM600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
5 PM601-14 TARİHİ MEKANLARDA PEYZAJ TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 40
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00