TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - YENİLENEBİLİR ENERJİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı 2013 yılında kuruldu.
Kazanılan Derece
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Yüksek Lisans derecesi.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, yazılı bilim sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı bilim sınavı olacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, Eğer ÜDS sınavından veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından puan almış iseler bu belgeyi, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavınotunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamıdır. Adayların yazılıbilim sınavı notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
niversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75/100 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Bu programda toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.
Program Profili
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin yenilenebilir Enerji ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek ve bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Bunların yanı sıra yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu yüksek lisans programından mezunlar ; Laboratuvarlarda, Enerji sektöründe, Araştırma kuruluşlarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi çok farklı görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, ve yeterli İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı yüksek lisans programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
Ordu Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı yüksek lisans programından mezun olacak aday toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı Cumhuriyet Kampüsü ORDU, Prof. Dr. Tahsin TONKAZ
Bölüm Olanakları
Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalında Elektrik, Ziraat, Makina, İnşaat, Kimya anabilim dalları bulunmaktadır ve bölümde halen 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projesi Fonu sayesinde, bölümümüzde bilimsel araştırmalar yapmak isteyen öğrencilerimize finansal olarak destek sağlamaktadır.

Program Çıktıları
1Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkında bilgi sahibidir
2Yenilenebilir Enerji üretim tekniklerini bilir
3Su enerjisi hakkında bilgi sabibidir
4Rüzgar enerjisi hakkında bilgi sahibir
5Enerjinin ekonomik boyutunu bilir
6Enerjinin uluslararası boyutunu bilir
7Biyoenerjiyi bilir
8Güneş enerjisi bilir
9Yenilenebilir Enerjinin inşaat boyutunu bilir
10Yenilenebilir Enerjinin mekanik boyutunu bilir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FYE614 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE ISI TRANSFERİ DENEY YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 FYE609 ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
3 FYE606 HİDROELEKTRİK ENERJİ Zorunlu 3 0 0 6
4 FYE611 HİDROLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
5 FYE651 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
6 FYE602 İLERİ TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 6
7 FYE610 MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
8 FYE605 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞTÜRME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
9 FYE600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
10 FYE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
11 FYE630-14 YAPILARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KONTROL YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
12 FYE613 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 38 1 0 120
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FYE626-13 BETON KATKI MALZEMELERİNİN DENEYSEL UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
2 FYE632-15 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖZEL TASARIM Zorunlu 3 0 0 6
3 FYE654 DENİZLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 6
4 FYE665 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
5 FYE624-13 ENERJİ İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 6
6 FYE625-13 ENERJİ SEKTÖRÜNDE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
7 FYE657 FOTO-VOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
8 FYE662 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
9 FYE600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
10 FYE633-15 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Zorunlu 3 0 0 6
11 FYE652 YAKIT HÜCRELERİ Zorunlu 3 0 0 6
12 FYE676 YAKIT PİLLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 33 0 0 84
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00