TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 6 Ekim 2003 tarih ve 2003/6284 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK 69. Maddesi ile kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’ne 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak, 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ndan yeterli MF-2 türü puan almış ve ÖSYM tarafından Bölümümüz kontenjanına yerleştirilmiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans derecesine sahip olabilmek için (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak, 4. Bitirme tezini hazırlamış, sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
Program Profili
Ülkemiz yaklaşık 25 milyon Ha’lık deniz alanı ve 8333 km’lik kıyı şeridi, 1 milyon 300 bin Ha’lık göl, gölet ve baraj gölü, toplam 177714 km uzunluğunda 33 adet nehir ve ırmağı ile oldukça yüksek bir su ürünleri üretim poptansiyeline sahiptir. Bu potansiyelden, özellikle Su Ürünleri Fakülteleri ve Deniz Bilimleri Fakülteleri Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri’nin mezun vermeye başladığı 1980’li yılların sonlarına kadar özellikle kültür balıkçılığı açısından hemen hemen hiç yararlanılmamıştır. Gerek Su Ürünleri Mühendisi gerekse Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi sayısının artmaya başlamasıyla 1990 yılında 6.000 ton civarında olan ülkemiz kültür balıkçılığı üretimi 2009 yılında yaklaşık 160.000 tona ulaşmıştır. Avcılık yoluyla elde edilen üretim ise, balıkçılık yönetimi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmadığı ve gerekli tedbirler alınmadığı için, hem arzu edilen seviyede değildir hem de yıllar itibariyle önemli dalgalanmalar göstermiştir. Sağlıklı beslenme açısından önemi tartışma götürmeyen balığın ülkemizdeki kişi başına tüketim miktarı dünya ortalamasının oldukça altındadır. Yukarıda rakamlarla ifade edilen üretim potansiyeli daha efektif değerlendirildiği taktirde, hem üretim miktarı artırılabilir hem de halkımızın balık tüketimi artırılarak daha sağlıklı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunulabilinir. Bu da ancak konu uzmanı iyi yetişmiş teknik elemanların istihdamıyla mümkündür. Bölümümüzden mezun olan Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin alanlarıyla ilgili yeterli bilgi donanımına sahip olduklarını, balıkçılık ve denizcilik sektörlerinde hak ettikleri yeri alacaklarını umuyoruz. Bölümümüzün bağlı bulunduğu Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nin balık avcılığının en yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz’de bulunması önemli bir av bir avantajdır. Bölgede, kültür balıkçılığı açısından bir çok tatlısu kaynağı ile önemli deniz alanları bulunmaktadır. Bölümümüzden mezun olacak Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin bu kaynakların değerlendirilmesinde önemli rol oynayacaklardır. Ayrıca verilmekte olan sınırlı vardiya zabitliği eğitiminin Denizcilik Müsteşarlığınca görevlendirilecek denetleme komisyonu tarafından kabul edilmesiyle deniz ulaştırma sektörünün ihtiyaç duyduğu gemi adamı açığının kapatılmasına da katkıda bulunacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, su ürünlerinin yetiştiriciliğini, avcılığını, işlemesini, pazarlamasını yapan işletmelerde, balıkçılık sektöründe kullanılan alet, edevat ve ekipmanların üretimini yapan firmalarda, ağ fabrikalarında, bot ve balıkçı teknesi imal eden tersanelerde çalışabilmekte, bunların yanı sıra kendi işini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı su ürünleri ve denizcilik liselerinde öğretmenlik yapabilmekte, Sınırlı Vardiya Zabitliği için gerekli olan bir yıllık Gemi ve Liman stajını tamamlayan ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılmakta olan sınavı başaranlar balıkçı gemilerinde ve diğer ticari gemilerde gemi adamı olarak da çalışabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme tezini başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Fatsa/Ordu Telefonu: +90 452 4235053 Faks: +90 452 4239953 e-posta: balikcilik@odu.edu.tr web: http://fdbf.odu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde oluşturulan uygulama, balıkçılık biyolojisi, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler genetik, işleme, av araçları ve donatımı, su altı dalış laboratuarlarının alt yapıları eğitim ve araştırma için oldukça iyi düzeydedir. Eksikliği duyulan bazı alt yapı eksikliklerinin tamamlanması içinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Balıkçılık Teknolojisi alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
2Balıkçılık Teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
3Uluslar arası mesleki dokümanları inceleyip anlayabilir, onlar üzerinde değerlendirmeler yapabilir
4Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır, yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır, gemi adamı olma koşullarının gerektirdiği bilgi ve deyime sahip olur,
5İletişim, bilgiye ulaşma, veri toplama, bilgisayar ortamında veri işleme, istatistiki analiz, rapor yazma, sunu hazırlama bilgi ve becerisine sahiptir
6Balıkçılık Teknolojisi konularında işletme yönetimi ve organizasyonu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, pazarlama konularında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilir
7Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8Balıkçılık Teknolojisi alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
9Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri balıkçılık teknolojisi mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
10Balıkçılık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
11Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilen, mesleğin gerektirdiği iletişim, analitik düşünebilme, problemlere alternatif çözümler üretebilme bilgi ve becerisine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birey olurlar
12Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
13Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında üretim ve işleme tesislerinin projelendirilmesini yapabilir, uygulayabilir ve yönetebilir
14Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
15Balıkçılık Teknolojisi alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.
16Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında gerekli bilgi donanımına sahip olur
17Denizcilik ve balıkçılıkla ilgili mevzuatlar hakkında yeterli bilgi sahibidir ve pratik uygulamalarını bilir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYD1002017251 TEMEL İNGİLİZCE Zorunlu 26 0 0 60
Toplam 26 0 0 60
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB1012017251 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BTB1092017251 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
3 BTB1072017251 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 4
4 BTB1052017251 GENEL FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
5 YDB1012017251 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 4
6 BTB1032017251 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 6
7 BTB1012017251 TEMEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 5
8 TDB1012017251 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB1022017251 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BTB1262017251 BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
3 BTB1222017251 DENİZ BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
4 BTB1322017251 GEMİCİLİK Zorunlu 1 2 0 2
5 YDB1022017251 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
6 BTB1302017251 MESLEKİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 BTB1242017251 SİSTEMATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 BTB1282017251 SU OMURGASIZLARI Zorunlu 2 1 0 4
9 TDB1022017251 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 BTB1202017251 YÜZME VE CAN KURTARMA Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 20 8 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BTB2132017251 BALIK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 0
2 BTB2112017251 BALIK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
3 BTB2072017251 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
4 BTB2152017251 DENİZDE GÜVENLİK I Zorunlu 2 1 0 0
5 BTB2012017251 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
6 BTB2032017251 OŞİNOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 0
7 BTB2092017251 PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 1 0 0
8 BTB2052017251 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 16 8 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BTB2242017251 AKUATİK EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
2 BTB2262017251 AV ARAÇLARI VE YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 0
3 BTB2282017251 BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 0 0
4 SEÇ2362017251 BALIKÇILIKTA LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 0
5 BTB2202017251 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
6 SEÇ2402017251 DENİZ BİTKİLERİ Zorunlu 2 1 0 0
7 BTB2322017251 KABUKLU EKLEMBACAKLILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 0
8 BTB2222017251 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
9 BTB2342017251 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 18 9 0 0
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00